Category Archives: Artikler

Andre kapittel i Handbok om Praktisk Hjorteforvaltning er no publisert

Denne gong er det kommunale målsetjingar som står for tur i handboka, fortel prosjektleiar og forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter Stein Joar Hegland. Alle kommunar er forplikta til  å vedta målsetjingar for utviklinga av hjorteviltbestandane i kommunen. Dette kapitlet gjev ein oversikt over korleis dette målarbeidet kan utførast og kvifor det er så viktig. Handbokprosjektet har […]

Ny masterstudent i gang i samarbeid med Norsk Hjortesenter

Denne veka er nederlandske Janneke Scholten som studerer ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) godt i gang med feltarbeidet for hennar masteroppgåve. Feltarbeidet føregår i Kaupanger i Sogn og ho skal prøve å svare på om terrengsykling kan påverke korleis hjortetettleiken er i områder med mykje terrengsykling. Arealbrukskonfliktar mellom vilt og rekreasjonsaktivitetar er eit […]

To masterstudenter med oppgåve om hjort og blåbær

Blåbærplanta er kjent som ei viktig beiteplante for hjorteviltet, spesielt haust og vinter. På Norsk Hjortesenter har vi arbeidd med samspelet mellom hjort og blåbær lenge, og spesielt gjennom forskingsrådsprosjektet Økologiske effektar av hjortebeiting. Prosjektet skjer i tett samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås (NMBU). […]

Hjernemark påvist hos hjort

Infeksjon med hjernemark (Elaphostrongylus) er svært vanlig hos hjort, rein og elg her i landet. De ulike hjorteviltartene har artsspesifikk hjernemark, og de fleste hjortekalver blir tidlig i livet infisert av hjortens hjernemark (Elaphostrongylus cervi). Parasittene har en komplisert livssylus, og ved tunge infeksjoner kan det oppstå symptomer som lammelse, generell svakhet og hjerneskade. Denne […]

Forslag om endringar i forskrift om forvaltning av hjortevilt

Miljødirektoratet har sendt forslag om endring av Hjorteviltforskrifta ut på høyring. Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt kan lastast ned ved å klikke her. I det følgende presenteres dei innspel Norsk Norskesenter (SNH) har sendt til Miljødirektoratet. I all hovedsak støtter SNH forslaga til endringar som er fremma, men meiner at nokre […]

Hjorten elskar hageplanter

Mange sliter med hjort som elskar hageplantane deira, og våren er tida for hagestell og innkjøp av nye plantar. Ved Norsk Hjortesenter får vi ofte spørsmål frå publikum om kva dei kan gjere for å unngå hjortens herjingar. Finst det plantar dei ikkje likar?  I periodar av året då beitetilbodet i utmarka er dårleg (primært […]

Kvinna er jeger

I Nationen førre veke kunne ein lese at kvar fjerde som no tek jegerkurs er kvinne ( les meir nationen.no). Dette er jo gode nyheiter, for kjønnskampen, for jegerrekrutteringa, og ikkje minst for aksepten for jakt i samfunnet. Vi «feirar» med eit tilbakeblikk på kronikken som vår Forskingsleiar, Stein Joar Hegland, skreiv i 2010 i […]