Avtaleordning for kommunene

Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Direktoratet for Naturforvaltning som sikrer at kommunene kan bruke vår fagkunnskap. Vi tilbyr avtaleordninger om faglig oppfølging innen hjorteforvaltning som kan passe for din kommune. Avtaler blir laga for et år om gangen, og tilpasses behovet i den enkelte kommune. Vi søker også å se flere kommuner i sammenheng […]

Eksempel på tjenester Norsk Hjortesenter tilbyr

• Overordna kommunale mål for hjorteforvaltning – bistand til utarbeiding av målformuleringer og retningslinjer. • Fagrapport hjort – bestandsestimat og prognose for bestandsutvikling. • Hjorteviltregisteret – bistand til innlegging av data, tilpassing av rapporter o.l. • Vårtelling, sett hjort og kjeveinnsamling – utarbeide metodikk for gjennomføring av registreringer i din kommune, inkl bearbeiding, analyser og […]

Oppdrett av hjort og dåhjort

Hjorteoppdrett er en relativt ny næring her i landet. Siden de første oppdrettene ble etablert på midten av 1980-tallet, har om lag 85 nye kommet til. Dagens hovedutfordring er å frambringe et regelverk som er egnet for hjorteoppdrett. Mye av dagens regelverk er “arvet” fra både reindrift og tradisjonelt husdyrhold. Dette er fornuftig i noen […]

Om hjorteforvaltning

Norsk Hjortesenter utfører mange oppdrag i tilknytning til forvaltning av hjort på ulike nivåer. Det være seg utarbeiding av planer, fagforedrag, kurs, seminar osv. Vi har ei langsiktig avtale med Miljødirektoratet om nettopp utvikling av hjorteforvaltningen i Norge. Og tilsvarende avtale med Landbruks- og matdepartementet om utvikling av hjorteressursen. Dette i tett samarbeid med ulike […]

Hjorteforvaltningshandbok

Miljødirektoratet har over tid etterlyst et nettbasert verktøy for lett tilgang til informasjon om “best practice” innenfor forvaltning av hjorteviltet. I samarbeid med flere organisasjoner og fagpersoner har Norsk Hjortesenter utarbeid det første kapitel i “Handbok i hjorteforvaltning”; Kapittel 1 – Arealbrukskonflikter Kapittel 2 – Kommunale målsetnader  De påfølgende kapitler pubiseres fortløpende på denne siden, […]

Forskning

Forsking ved Norsk Hjortesenter Forskingssjef er Stein Joar Hegland, ta kontakt på telefon 415 01 553 eller epost stein.joar@svanoy.com  eller hjort@svanoy.com Norsk Hjortesenter si rolle i forskingVi skal skape ein aktiv kunnskapsarena for hjort spesielt og hjortevilt generelt. Vi vil: vera ein aktiv samarbeidspartnar for forskingsaktørar bidra til at forvaltningsaktørar har tilgang til forskingsbasert kunnskap […]

HJORT TIL TUSEN – landets største arena for hjorteforvaltningen

HJORT TIL TUSEN er Norsk Hjortesenters årlige fagseminar om forvaltning, jakt og kjøttbehandling. Her samles alle med interess for utvikling av hjorten som ressurs. Nedenfor finner du foredragene tidligere seminar. Foredragene fra seminar i Bergen Flesland august 2014, Hjort 2014: NB! Husk å sende gruppearbeidene til hjort@hjortesenteret.no eller johan@svanoy.com Så langt har vi bare mottatt notatet fra gruppe 1 Program Hjort […]

Kurs i oppdrett av hjort og dåhjort

SOSIALE DYR: Møter mellom mennesker og hjort er viktig for mange hjorteoppdrettere. I slike opplevelser ligger det dessuten markedsmuligheter. (Foto: Egill J. Danielsen) Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land, mens vi i Norge er relativt ferske. I alt er det omlag 80 hjort- og dåhjortfarmer her i landet, og dette er tre ganger […]