Arbeidsverksted forvaltning ville store beitedyr

Bestandene av hjort og hjortevilt er historisk høye. Dette er store ville beitedyr, og disse utgjør i dag en stor ressurs som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Men en stor hjorteviltbestand skaper også utfordringer og kostnader for både landbruk, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig. For å dempe konflikter hjortevilt skaper, må det til en bedre forvaltning av denne ressursen, og det er behov for nye verktøy i forvaltningen av store ville beitedyr. Med verktøy menes alle former for tiltak og virkemidler man kan benytte seg av i hjorteviltforvaltningen.

Dette var bakgrunnen for et arbeidsverksted Stiftelsen Norsk Hjortesenter gjennomførte i Bergen 25.–26. oktober 2022 i samarbeid med Mind the Gap AS. Formålet med samlingen var å gjennomgå verktøykassen for forvaltningen av hjortevilt, og å finne frem til verktøy som er godt egnet for forvaltningen av en stor hjorteviltbestand slik som situasjonen er nå i Norge. Arbeidsverkstedet var finansiert av Miljødirektoratet.

Selv om søkelyset for dette arbeidsverkstedet var den høye bestanden av hjort i Norge, og ikke minst områder med stor bestandstetthet i Vestland, har både problemstillinger og forslag til verktøy overføringsverdi til annet hjortevilt. Denne tilnærmingen påvirket også hvilke organisasjoner som ble invitert til å delta på arbeidsverkstedet. De fleste av aktørene kom fra Vestland. Det var viktig å invitere kommuner som i dag har høy bestandstetthet av hjort og som også har en god forvaltning av hjortevilt. Det regionale nivået (statsforvalter og fylkeskommune) var også en viktig målgruppe, og vi var opptatt av erfarings- og kompetansedeling på tvers av regioner. I tillegg ble sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner invitert til å delta, både fra regionalt og nasjonalt hold.

33 personer var samlet i Bergen, og foruten Miljødirektoratet (oppdragsgiver), og tilretteleggerne av arbeidsverkstedet, deltok følgende organisasjoner:

Agder fylkeskommune, Alver kommune, Bjørnafjorden landbrukskontor, Faun Naturforvaltning, Gloppen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Kinn kommune, Kvinnherad kommune, Kystskogbruket, Lærdal kommune, Møre og Romsdal Bondelag, NIBIO, NINA, NJFF, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestland, Sunnfjord kommune, Ullensvang kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestland Bondelag, Vestland fylkeskommune og Veterinærinstituttet.

 

Notatet fra arbeidsverkstedet kan du laste ned under:

221115 Notat arbeidsverksted Bergen oktober 2022

 

En pdf-versjon av foredragene kan du laste ned under:

221025 Hjorteviltforvaltning muligheter og utfordringer

221025 Bondlagets innspill til hjorteforvalning ved Felde

221025 Kommunal hjorteforvaltning ved Stavang

221025 Miljødirketoratet om framtiden ved Lund

221025 GHylen_Hjort_skog_25_okt_2022_Bergen

221025 Beiteskade av hjort i landbruket ved Øpstad

221025 Mulige tiltak mot beiteskade ved Øpstad

221025 Avskytingsstrategier FriKalv og forvaltningsmål ved Veiberg

221026 Hegland_2022_Framtidsretta forvaltning_Bergen

 

Bilder fra arbeidsverkstedet kan du se her. Alle foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Dersom noen ikke ønsker bilde av seg selv på nett ta kontakt med fotograf johan@hjortesenteret.no