Planlegger stort forskningsprosjekt på Svanøy

Et forskerteam med fra venstre i bildet forsker Pierre Dupont NMBU, professor Stein Joar Hegland HVL (styreleder SNH) og professor Richard Bischof NMBU besøkte nylig Svanøy og Hjorteviltsenteret. I samarbeid med hjorteviltsenteret planlegger forskerne en studie som vil involvere GPS-merking og DNA-prøvetaking av hjort i forsøksdyranlegget for å utvikle ny kunnskap. Denne kunnskap vil deretter bli brukt på vill hjort på Svanøy. Tidligere har forskerteamet utviklet metoder for å kartlegge tettheten av ulv, bjørn og jerv over hele Skandinavia. Disse metodene bruker DNA utvunnet fra avføring og hår samlet inn av myndigheter, jegere og andre samfunnsaktører i Norge og Sverige. Gruppen jobber også i samarbeid med ingeniører for utvikling av nye GPS-enheter, og prototyper av disse er allerede brukt til å spore rødrev. Svanøy gir en unik mulighet til å overføre disse nye sporings- og populasjonsestimeringsmetodene til vill hjort, men som vil ha overføringsverdi også for andre hjortedyr.

Utvikling av nye GPS enheter for sporing av rev

https://forskning.no/dyreverden-miljoovervakning-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/na-far-revene-mindre-halsband/1949321

Populasjons estimering store rovdyr

https://www.aftenposten.no/viten/i/86GKgE/naa-kommer-vaermeldingen-for-ulv-bjoern-og-jerv

https://partner.sciencenorway.no/animals-nmbu/where-the-wild-things-are-scientists-map-and-forecast-apex-predator-populations-at-unprecedented-scale/1771822

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/39182).