Jaktlab Svanøy

Våren 2021 har Stiftelsen Norsk Hjortesenter gjennomført et forprosjekt for å beskrive hvordan Svanøy kan utvikles til en forskningsarena med utgangspunkt i hjorten og lokalsamfunnet. Forprosjektet «Jaktlaboratorium Svanøy» (forkortet «Jaktlab Svanøy») er finansiert av Miljødirektoratet.

Ambisjonen er å bruke all hjort på Svanøy i kunnskapsproduksjon bl.a. ved å følge flest mulig individer gjennom hele livsløpet. «Jaktlab Svanøy» skal produsere ny kunnskap om hjort som art og ressurs i et lokalsamfunnsperspektiv. Kombinasjonen av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap vil ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt. Vår visjon er å sette Svanøy på kartet som «hjorteøya i verden».

Svanøy har en spesiell historie og en aktiv lokalbefolkning. Dette gir en unik mulighet til å forske både på hjort som art og ressurs, og eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av hjorten og mulighetene den kan bringe. Den moderne historien til Svanøy handler om forskning og utvikling. Den kretser om utvikling av Svanøy som et bærekraftig lokalsamfunn basert på kompetanse og bærekraftig utnyttelse av naturressurser.

Forprosjekt har vært gjennomført i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, NIBIO, NMBU – Veterinærhøgskolen, Ruralis, Universitetet i Sørøst-Norge og Veterinærinstituttet.

Mind the Gap AS har vært prosjektleder for forprosjektet, mens Norsk Hjortesenter har vært prosjektansvarlig.

Rapporten kan du laste ned her:

Rapport fra forprosjektet kan du laste ned her

Bilder fra workshop med forskere og grunneiere på Svanøy 25. – 26.05.2021 kan du se her:

https://photos.app.goo.gl/EMEeE5PQfQ6gdP1g8