Store muligheter for viltkjøttnæringen

Potensialet for å øke verdiskapingen i viltkjøttnæringen er stort. En dobling av volumet viltkjøtt i det profesjonelle markedet og flere arbeidsplasser i distriktene er mulig dersom forholdene legges til rette, er noen av konklusjonene fra forprosjektet «Mer viltkjøtt» i regi av Norsk Hjortesenter.

– Vi er styrket i troen på at det er store muligheter for å bidra til å utvikle en profesjonell viltkjøttnæring i Norge, sier daglig leder i Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

Behov for ny kunnskap

Forprosjektet «Mer viltkjøtt» er delfinansiert av Innovasjon Norge med Stiftelsen Norsk Hjortesenter som prosjektansvarlig. Formålet er å gi forbrukerne lettere tilgang til kvalitetsprodukter fra norsk natur for å øke verdiskapingen for norsk viltkjøtt og skape flere arbeidsplasser i distriktene. Dette er helt i tråd med det en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet peker på i rapporten «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser».

Sluttrapport «MER Viltkjøtt» peker på at det både i leverandør- og produsentleddet er behov for ny kunnskap, økt innovasjon og mer samarbeid. Det er også behov for generiske markedstiltak som bidrar til at viltkjøttet blir bedre kjent hos forbrukerne, og det er behov for å se det ville og det tamme viltet i sammenheng.

For å utvikle næringen videre foreslår arbeidsgruppen bak forprosjektet blant annet strategier for at samarbeidet i næringen styrkes og utvikles videre, at det bygges en felles merkevare- og kommunikasjonsplattform for norsk viltkjøtt, at verdikjeden digitaliseres, at infrastrukturen styrkes, at det legges til rette for kompetansetiltak som styrker kvaliteten på viltkjøttet, at innovasjonstakten økes gjennom bedre samhandling og at det legges til rette for bedre rammevilkår.

Uavhengig pådriver

For å ta ut potensialet i viltkjøttnæringen er det behov for at noen tar rollen som en uavhengig pådriver og katalysator for å styrke samhandlingen og utviklingen. Norsk Hjortesenter er i dag et ledende senter for kunnskap om forvaltning av hjortevilt, og senteret brukes også som laboratorium for forskning. I tillegg har senteret lang erfaring med innovasjon, produktutvikling og markedsrelaterte prosjekter for viltkjøtt.

– Gjennom forprosjektet «Mer viltkjøtt» har vi hatt en dialog med mange dyktige og engasjerte aktører i næringen. Innspillene fra disse har gitt oss viktige bidrag til arbeidet og konklusjonene, og vi er overbevist om at en videre utvikling av næringen er avhengig av at den tette dialogen med aktørene videreføres, sier Johan Trygve Solheim, som er overbevist om at Norsk Hjortesenter kan spille en sentral rolle for å samle næringen.

– Som uavhengig aktør er det vår ambisjon å styrke posisjonen som nasjonal aktør for å fremme og videreutvikle kunnskapen om norsk viltkjøtt. Videre å være en pådriver for økt verdiskaping og sysselsetting i viltkjøttnæringen. Forprosjektet har vist at det er behov for en uavhengig nasjonal aktør med søkelys på helhetlig, bærekraftig og kunnskapsbasert tilnærming til viltkjøtt. Herunder kunnskap om artene, anvendelse av råvaren og posisjonering i markedet. Vår hovedtilnærming for å få dette til er tillitsfullt samarbeid mellom aktører som til daglig jobber med å få viltkjøttet fra skogen til bordet, sier Solheim.

Sluttrapport fra forprosjektet kan du laste ned her.