MER Viltkjøtt fra skogen til matbordet

Det er sunt, det er godt og det er bærekraftig, etterspørselen er økende og verdiskapingspotensialet stort. Norsk viltkjøtt er «midt i blinken» for kvalitetsbevisste forbrukere, men det er mange feller fra skogen til matbordet som begrenser tilgangen og hindrer at viltkjøttets store verdier blir utløst.

Forprosjektet «Mer viltkjøtt» – som er finansiert av Innovasjon Norge Vestland med Stiftelsen Norsk Hjortesenter som prosjektansvarlig – har som formål å gi forbrukerne lettere tilgang til kvalitetsprodukter fra norsk natur. Dermed vil en også øke verdiskapingen for norsk viltkjøtt og skape flere arbeidsplasser i distriktene.

Prosjekt MER Viltkjøtt handler om å sikre varestrømmene av kjøtt av hjortevilt fra skogen til flere matbord. Viltkjøtt kan nytes hele året, både til hverdag og fest – foto(c) Johan Trygve Solheim 2010

 

Nasjonalt senter

Dette er helt i tråd med det en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet peker på i rapporten «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser». Arbeidsgruppen peker i tillegg på at aktører innen viltkjøttnæringen må ha økt fokus på kompetansebygging og produktutvikling, og at det må utløses sterkere samarbeid mellom aktørene innen næringen. Her vil Norsk Hjortesenter på Svanøy spille en sentral rolle som et nasjonalt kompetanse- og innovasjonssenter for alt viltkjøtt.

Norsk Hjortesenter er lokalisert til Svanøy i Kinn Kommune, og det er bygget opp kompetanse og infrastruktur for å bli et nasjonalt kompetanse og innovasjonssenter for viltkjøttnæringen – foto (c) Johan Trygve Solheim

 

Utfordringene

Selv om potensialet for økt verdiskaping er stort, så mangler det i dag et «system» og en infrastruktur for å utløse verdiene viltkjøttet representerer. Tre av de overordnede utfordringene er uforutsigbare varestrømmer, lite lønnsomhet i næringen og rammebetingelser som ikke er tilpasset utfordringene. De overordnede utfordringene henger nøye sammen og er til hinder for å skape en god vareflyt for viltkjøttet fra skogen til matfatet.

Forprosjektet «Mer viltkjøtt» vil på den ene siden utrede og komme med forslag til hvordan vi løser hovedutfordringene knyttet til viltkjøttet i dag. På den annen side vil forprosjektet undersøke og beskrive hvordan virksomheten ved Norsk Hjortesenter kan styrkes slik at dette blir et nasjonalt kompetanse- og innovasjonssenter for alt viltkjøtt.

(c) Åsgeir Størdal
Kjendiskokk Ole Jonny Eikefjord og daglig ledere Johan Trygve Solheim er overbevist om at det er mulig å få mer av hjorteviltkjøttet på matbordene til folket. Det handler blant annet om innovasjon i forhold til logistikk og produktutvikling for å skape forutsigbare varestrømmer – foto (c) Åsgeir Størdal

Kompetanse og innovasjon

For å nå målsettingen med forprosjektet vil en søke å finne svar på hovedutfordringene. Prosjektets mål er å foreslå en modell som skaper forutsigbare og effektive varestrømmer, se på hvordan en lønnsom verdikjede for viltkjøtt kan se ut og komme med forslag til endringer i rammebetingelser for å få økt verdiskapingen.

I tillegg vil prosjektet se på hvordan et nasjonalt kompetanse- og innovasjonssenter på Svanøy kan være en pådriver for økt verdiskaping for viltkjøtt. Herunder hvordan et nasjonalt senter kan bidra til å øke kompetansen og legge til rette for produktutvikling, innovasjon og bedre samhandling mellom aktørene i næringen.

Les mer her forprosjektet «MER Viltkjøtt» her!