Forskrift for å redusere spredning av CWD

Mattilsynet har nylig sendt på høring en forskrift for å redusere spredning av Chronic Waisting Disease (CWD). Dette med bakgrunn i at CWD nylig er påvist både på villrein og elg. CWD er en svært smittsom prionsykdom, og tiltak for å hindre videre spredning er påkrevet.

Sykdommen rammer bare hjortevilt, og er ikke overførbar fra hjortevilt til andre dyr eller mennesker.

Saksdokumenter og utkast til forskrift kan leses her. Norsk Hjortesenter har i likhet med andre organisasjoner sendt innspill til Mattilsynet sitt forslag til forskrift. Norsk Hjortesenter sitt innspill til Mattilsynet kan du lese her.

Viltkjøtt fra oppdrett og jakt fortsatt trygt

Det er ikke påvist noen risiko for smitte av CWD til mennesker. Alle slakt fra norske hjorteoppdrett blir uansett kontrollert av Mattilsynet og bare friske dyr blir godkjent. Det samme gjelder slakt fra viltlevende hjortevilt. Gjennom den såkalte feltkontrollørordningen skal bare friske dyr blir godkjent og videresolgt.

For alle som har viltkjøtt i fryseboksen, og om mulig også reinkjøtt fra det aktuelle området, kan dette trygt spises.

Meld fra om du ser syke dyr

Veterinærinstituttet oppfordrer folk som kommer over sykt hjortevilt til å melde ifra, slik at prøvemateriale kan undersøkes på laboratoriet. Det er viktig at publikum varsler ved observasjoner av dyr med unormal adferd. Se blant annet mer informasjon fra Mattilsynet og Miljødirektoratet under.

Mer oppdatert informasjon om CWD:

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Veiledning til kommunene