Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på Villrein i Norge

CWD rammer fortrinnsvis hjortedyr og dette er første gang CWD er påvist i Europa, og første tilfellet av smitte hos rein på verdensbasis. Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Denne dødelige sykdommen som normalt rammer hjortevilt, er tidligere kjent fra Nord-Amerika.

Ingen betydning for hjorteoppdrett

Foreløpig får dette funnet ingen betydning for deg som driver oppdrett av hjort eller reindrift. Mattilsynet undersøker nå sammen med Veterinærinstituttet hvilke tiltak som er nødvendige i fremtiden.

Alle hjorteoppdrett er pålagt meldeplikt ved mistanke om sykdom eller dersom dyr eldre enn 12 måneder dør uventet.

Viltkjøtt fra oppdrett og jakt fortsatt trygt

Det er ikke påvist noen risiko for smitte til mennesker. Alle slakt fra norske hjorteoppdrett blir uansett kontrollert av Mattilsynet og bare friske dyr blir godkjent. Gjennom den såkalte feltkontrollørordningen skal bare friske dyr blir godkjent og videresolgt.

For alle som har viltkjøtt i fryseboksen, og om mulig også reinkjøtt fra det aktuelle området, kan dette trygt spises.

Meld fra til Veterinærinstituttet om du ser syke dyr

Veterinærinstituttet oppfordrer folk som kommer over syke villrein i fjellet til å melde ifra, slik at prøvemateriale kan undersøkes på laboratoriet. Det samme gjelder også annet hjortevilt og der det er viktig at publikum varsler ved observasjoner av dyr med unormal adferd.

Mer informasjon om denne saken:
Nyhetsmelding på Veterinærinstituttets nettsider

Miljødirektoratets nyhetsmelding 

Mattilsynets nyhetsmelding