Det ble felt 33 800 hjort i løpet av jaktåret 2015/2016


Det ble felt 33 800 hjort i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på 1 400 dyr fra året før, og drøyt 5000 færre enn jaktåret 2010/2011 da det ble felt hele 39 100 hjort her i landet.

Tross denne nedgangen er hjortejakta fortsatt større enn elgjakta målt etter antall felte dyr. I alt ble det felt nesten 3000 flere hjort enn elg.

Den totale fellingskvoten var på 54 100 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 62 prosent.
Bukk som brøler 640 x 426 f5d87
Det felles gradvis færre hjort her i landet etter toppåret 2010. Det er likevel ingen dramatikk i dette selv om enkelte områder opplever færre hjort i skog og mark – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Det ble felt 33 800 hjort i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på 1 400 dyr fra året før, og drøyt 5000 færre enn jaktåret 2010/2011 da det ble felt hele 39 100 hjort. Tross denne nedgangen er hjortejakta fortsatt større enn elgjakta målt etter antall felte dyr. I alt ble det felt nesten 3000 flere hjort enn elg. Den totale fellingskvoten var på 54 100 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 62 prosent.

Størst nedgang i Sogn og Fjordane

Det er nedgang i alle de store hjortefylkene. I Sogn og Fjordane ble det felt 9 700 dyr av en kvote på 15 200 i dette fylket. Sammenlignet med året før var det en nedgang på 664 dyr. I Møre og Romsdal og Hordaland ble det skutt henholdsvis 9 100 og 6 700 dyr, og med en nedgang på henholdsvis 606 og 202 færre skutt enn foregående jaktår.

Flest hjort felt på Hitra

Hitra er den kommunen hvor det ble felt flest hjort i 2015/2016. I alt ble 949 dyr felt i denne trønderske øykommunen. Deretter fulgte Kvinnherad i Hordaland med 867 dyr. Foregående jaktår var det omvendt med i alt ble 937 dyr felt i Hardanger-kommunen tett fulgt av Hitra i Sør-Trøndelag med 912 dyr.

Stadig flere hjortejegere

Til sammen jaktet 45 400 personer hjort i jaktåret 2014/2015. Det tilsvarer en økning på 1 200 personer fra året før. Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort. I 2014/2015 var det 61 200 personer som jaktet elg.

EK2P3701 640 x 426 e1a14
Stadig flere går på hjortejakt, og det lover godt for rekruttering av jegere også i årene fremover. Her fra Svanøy høsten 2015 der vi inviterte 4 førstegangsjegere på gratis jakthelg. Klikk i bildet for å melde deg på årets jakthelg 2016 – foto (c) Johan Trygve Solheim

Arbeidet med rekruttering av nye storviljegere er like fullt viktig også i årene fremover. Ved Norsk Hjortesentert blir hvert år 4 unge førstegangsjegere trukket ut fra ei søkerliste til å bli med på gratis opplæringsjakt etter det som mange mener er det edleste hjorteviltet. Påmeldingsfristen er satt til 30. september! 

Vil trenden fortsette?

Det felles gradvis noe færre hjort samtidig som det blir flere jegere som jakter etter dette edle viltet. Det får mange til å reagere og uttrykke bekymring for utviklingen. I mange områder er det også utvilsomt vesentlig mindre hjort enn for noen år siden. Hovedårsaken er betydelig naturlig dødelighet på grunn av snørike vintre i kombinasjon med høy avskyting av produktive dyr.

160324 Fellingstall og sett hjort Vestlandet 690 x 386
Diagrammet viser tildelte og felte hjort og indeksen for Sett hjort pr jegerdag i utmark for dei 3 største hjortefylka på Vestlandet – Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Sannsynligvis hadde vi en bestandstopp i 2007 , men økte uttaket helt frem til og med 2010. Selv om det felles færre hjort indikerer sett hjort indeksen at bestanden er stabilisert – (c) Norsk Hjortesenter 2016 

Det er fortsatt mye hjort i skog og mark, og sannsynlivis kunne uttaket vært høyere om man felte en større andel kalv og ungdyr i stedet for hanndyr i alle aldre. Mange jegere synes også å holde igjen når det kommer voksne koller, og dette vil på sikt gi grunnlag for en ny vekst i årene som kommer.

For høye kvoter?

I jaktåret 2011/2012 var antall fellingstillatelser om lag 56 000, og det høyeste antall fellingstillatelser noen gang. Antall fellingstillatelser siste jaktår var bare 2000 færre, tross den nedgang en har sett i antall fellinger. Mange mener derfor at kvotene er for høye, og må reduseres vesentlig.

Kvotene er en ytre ramme for å regulerer en hjortebestand. Det som er viktig å ha fokus på er hva man faktisk skyter. Det vil si fordelingen i det faktiske uttaket og dette stiller krav til alle ledd i forvaltningen. Kommunene skal lage gode mål for hvordan det offentlige ønsker at arten skal utvikle seg og sett i sammenheng med andre arealbruks- og samfunnsinteresser. Fylkeskommunene har en oppgave i å koordinere dette arbeidet. Deretter er det grunneierne som har en viktig rolle i å utvikle bestandsplaner, og som de skal sikre nås ved å stille krav til hva jegerne kan felle og ikke.

Mer statistikk hos SSB og Hjorteviltregisteret

SSB publiserer hvert å statistikk over antall felt vilt, og det er mulig å lage egne tabeller og tidsserier. For ytterligere detaljert fellingsstatistikk og sett hjort data kan alle søke i Hjorteviltregisteret. Her kan du selv følge utviklingen og sette samme data fra ditt område.