Totalt 35 135 hjort felt i løpet av jaktåret 2014/2015

Det ble felt 35 135 hjort i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1 100 dyr fra jaktåret før. Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990. Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg. Dette melder SSB på sine nettsider i dag.

L1040172 slakt i slakteriet 690 x 460
35 135 hjort representerer mye fantastisk viltkjøtt av ypperste kvalitet. Jegerne er med årene blitt flinkere til å ta vare på viltkjøttet, og den såkalte feltkontrollørordningen har gjort det tilgjengelig for stadig flere – foto (c) Johan Trygve Solheim

Det ble felt 35 135 hjort i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1 100 dyr fra jaktåret før. Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990. Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg. Dette melder SSB på sine nettsider i dag.

Målt etter antall felte dyr var hjortejakta fortsatt større enn elgjakta. I alt ble det felt nesten 2000 flere hjort enn elg. Den totale fellingskvoten var på 54 457 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 65prosent. Tallet på fellingstillatelser gikk ned med om lag 900 dyr.

Størst nedgang i Hordaland
Nedgangen for landet sett under ett skyldes hovedsakelig redusert felling i de tre store hjortefylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hordaland hadde den største nedgangen fra foregående jaktår. I alt ble det her felt 7 300 dyr av en kvote på 9 900. Dette utgjorde en nedgang fra året før på 500 felte dyr. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ble det skutt henholdsvis 10 300 og 9 300 dyr. Blant disse to fylkene var nedgangen størst i Møre og Romsdal med 430 dyr. I Sogn og Fjordane ble det felt 130 færre hjort enn foregående jaktår.

Bestandstoppen var trolig i 2007!
I jaktåret 2010/2011 ble det felt hele 39143 hjort her i landet. Siden den gang har antall hjort felt per år gått ned tilsvarende omlag 1000 per år. Dette fremstår for mange som dramatisk.

150327 Forvaltninga pa etterskudd 690 x 517
Sett hjort blir regna som eit viktig vertøy i dagens hjorteforvaltning. Tala i grafane her syner utviklinga i Møre og Romsdal, men utviklinga er tilsvarende for det meste av Vestlandet og  tyder på at bestandstoppen for hjort var i 2007 – (c) Norsk Hjortesenter.


Om ein ser på utviklinga av Sett hjort indekser for Sett hjort pr jegerdgsverk i utmark så tyder desse på at bestandstoppen for hjort på størstedelen av Vestlandet var i 2007. Tala i grafane her syner utviklinga i Møre og Romsdal, men utviklinga er tilsvarande og for Hordaland og Sogn og Fjordane som og hadde største indeksen i 2007. Rogaland hadde i fylgje Sett hjort bestandstoppen noko seinare i 2009. Forvaltninga har etter dette auka både tildelingane og avskytinga. Høgast avskyting hadde Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2010 medan Hordaland nådde toppen i 2012. 

150327 Fellingsprosent like godt som sett hjort 690 x 517
Fellingsprosenten som lenge var det einaste måleverktyet ein hadde for bestandsutviklinga er og med å underbyggjer det ein ser av Sett hjort – (c) Norsk Hjortesenter 2015.

 
Tildelingane har og vorte auka sjølv i åra etter 2010. Om ein vel å stole på sett hjort så har ein altså i åra etter 2007 redusert bestandane i og med at ein har auka uttaket sjølv om bestandane har vorte redusert. Fellingsprosenten som lenge var det einaste måleverktyet ein hadde for bestandsutviklinga er og med å underbyggjer det ein ser av Sett hjort.

Stabilisere til en sunn bestand?
Vi er trolig over toppen i hjortebestanden i denne omgang, men det har også vært forvaltningens mål. Mange har tatt til orde for viktigheten av å redusere eller stabilisere bestandene i de mest belastede områdene. På den annen side har vi fortsatt mye hjort i norske skoger, og vi tror faktisk uttaket kunne vært høyere om man felte en større andel kalv og ungdyr i stedet for hanndyr i alle aldre. Mange jegere holder igjen når det kommer voksne koller, også kalt stamkoller. Dette vil på sikt gi grunnlag for en ny vekst da andel produksjonsdyr i stammen øker. Nye harde vintre kan likevel forårsake betydelig naturlig dødelighet i enkelte områder og redusere bestanden lokalt vesentlig.

L1160174 johan t med bukk 690 x 388
Det skytes fortsatt for mye voksen bukk under hjortejakta. Om en i tillegg sparer mange voksne koller er dette den beste oppskrift på hvordan sikre en økning i bestanden – foto (c) privat Johan Trygve Solheim

Fortsatt flest hjort felt i Kvinnherad og Oppland størst i øst
Kvinnherad i Hordaland er den kommunen hvor det ble felt flest hjort i 2014/2015. I alt ble 937 dyr felt i Hardanger-kommunen. Deretter fulgte Hitra i Sør-Trøndelag med 912 dyr.

Igjen er Oppland det fylket på Østlandet som kan skilte med flest fellinger. Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet er det en økning i antall felte dyr både i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Dette er en interessant utvikling og vitner om de store endringene som skjer i norsk natur.


L1160505 ungdomsjegere 2014 690 x 388
Stadig flere jakter hjort og det er spesielt viktig å sikre at også de unge gis mulighet til å ta del i denne jakta. Økonomi er ofte en terksel for de yngste, men det er også kampen om de unges oppmerksomhet. Hvert år inviterer Norsk Hjortesenter og andre lag og organisasjoner de unge med på jakt i skog og mark – foto (c) Johan Trygve Solheim

Stadig flere hjortejegere
Til sammen jaktet 44 200 personer hjort i jaktåret 2014/2015. Det tilsvarer en økning på 500 personer fra jaktåret før.Det er viktig å sikre at også de unge gis mulighet til å ta del i denne jakta. Økonomi er ofte en terksel for de yngste, men det er også kampen om de unges oppmerksomhet. Hvert år inviterer Norsk Hjortesenter og andre lag eller organisasjoner de unge med på jakt i skog og mark. 

Her kan du melde deg på gratis hjortejakt på Svanøy høsten 2015. Vilkåret er at du ikke har jaktet hjort tidligere og er førstegangsjeger. Du må ha bestått jegereksamen og storviltprøven for selv å kunne felle hjort. Dersom du er mellom 16 og 18 år vil en av de voksne guidene her på Svanøy være med deg hele tiden.

Sjekk SSB sine nettsider for mer informasjon og statistikk.