Viltåker til hjort

Mange drømmer om å anlegge egen viltåker og nå er tiden for å starte planleggingen. Om få uker vil det mange steder være mulig med våronn, og å så frø av planter hjorten kan beite sommer og høst.

For å få et godt resultat er det viktig å bearbeide jorda og å lage et godt såbed. Mange av plantene som kan være aktuelle i en viltåker krever relativt næringsrik jord og høy pH. Å hive noen frøblandinger i skog og mark gir sjelden eller aldri resultater.

GC7D3906 bukk som beiter i eng 800 x 533 e8c0c
Hjort regnes som en såkalt «intermedær selektor» og både gress, urter og lauv inngår som viktig del av menyen – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter  

Det kan være flere grunner for å anlegge en viltåker. Noen ønsker at hjort generelt skal få bedre næringstilgang, mens andre drømmer om å lokke storbukken inn på skuddhold etter 1. september. Store jordbruksareal er i vår tid tatt ut av ordinær drift, og viltåkrer kan være et positivt alternativ for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

Hjorten blir regnet som en intermediær beiter. Det vil si at den kan utnytte mange plantegrupper og er tilpasningsdyktig. Ulike typer gras, urter, lyng og treslag inngår som en viktig del av det naturlige fødevalget, og fordelingen varierer i forhold til tilgangen gjennom om året. I en viltåker kan man velge å plante ulike urter, gras, korsblomstra nyttevekster og ulike kornslag.

EK2P0803 demo av samaskin til vilaker 690 x 460
Mange viltåkre vil våre utilgjengelig for traktor og annen motorisert redskap. Bearbeiding av jord slik at frøene kan spire er likevel viktig, og ei enkel såmaskin sikrer god fordeling av frøene – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

En viltåker beplantes gjerne med mange ulike typer, og slik at det vil være adekvat fôr tilgjengelig for dyra store deler av året. Det finnes i dag frøblandinger spesielt sammensatt for viltåkerformål i handel. Noen av disse er ettårige, mens andre er flerårige. Det er også mulig å sette sammen egne frøblandinger basert på tilgjengelig såvare.

For de som kan anlegge flere viltåkrer kan det være en ide å redusere antall plantetyper i hver åker, men heller ha variasjon mellom de ulike åkrene. For hver åker kan en da vurdere egnethet ut fra jordsmonn, himmelretning, vanntilførsel mm. I mange tilfeller vil bare det å beitepusse og å gjødsle eng som ligger brakk være et tiltak godt nok i seg selv. Direktesåing kan også være aktuelt på slike arealer.

EK2P7620 1 690 x 460 koller pa varbeite
Mange steder er hjort et stort problem i eng da denne representerer verdifult og smakfult fôr til dyra. Spesielt tidlig om våren er hjortene raske til å finne den første groen, og dette kan medføre betydelig skade – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Konfliktnivået mellom ulike arealbruksinteresser har økt i takt med økende bestander av hjort. Som eksempel har antall melkeprodusenter blitt redusert de senere årene. De som driver blir større og er avhengig av å effektivisere produksjonen. Godt grovfor er en viktig forutsetning for å få økonomi i gårdsdrifta, og mange opplever at den frodige enga også er svært populær for de ville hjortene. Denne effekten vil bare forsterke seg når flere omkringliggende gårdsbruk legges ned, og jorda tas ut av drift. Viltåkrer i kombinasjon med skjøtsel av kulturlandskapet kan da være en måte å fordele skadeomfanget til et nivå som alle kan akseptere.

IV3U6073 690 x 1035 bukk beiter salix
Lauv av ulike treslag står høyt opp på hjortenes naturlige fødevalg, og alle rosarter (rogn, osp og selje) er foretrukket. Spissbukken på bildet nyter vanlig gråselje – foto (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Å plante treslag av vier, selje, rogn, osp, ask og alm kan også være aktuelt i kantsoner, gjengrodd beitemark eller i ei kraftgate. Dette er hurtigvoksende treslag som er relativt lette å lykkes med, og som står høyt opp på hjortens naturlige menyvalg. Spesielt i vinterhalvåret da det mange plasser er mindre beite tilgjengelig i feltsjiktet. Slike treslag kan man enkelt lage stiklinger av selv (se de fleste hagebøker for oppskrift) eller man kan kontakte en planteskole.

Aktuelle såvare til en viltåker til hjort:

Timotei
Raisvingel
Raigras
Rødkløver
Kvitkløver
Fôrert
Fôrraps
Fôrmargkål
Fôrreddik

Vi mottar gjerne innspill fra andre som har erfaring med andre typer som har fungert bra til viltåker for hjort. Send dine erfaringer til hjort@hjortesenteret.no

Tilgjengelige frøblandinger:

SPIRE Vilt ettårig
SPIRE Vilt flerårig

Vi mottar gjerne informasjon om andre frøblandinger. Send dine erfaringer til hjort@hjortesenteret.no

Les også rapport fra «kraftgateprosjektet» der det ble plantet salixarter i flere linjetraseer.