Nå skal buejakt undersøkes vitenskapelig på Norsk Hjortesenter


Har jaktpiler samme effekt som riflekuler når vilt skal felles under jakt? Det ønsker Direktoratet for naturforvaltning (DN) å se nærmere på. 

Til høsten skal vitenskapelig forsøk med buejakt gjennomføres ved Norsk Hjortesenter på Svanøy.

hjort 25HUMAN FELLING? Om buejakt gir like human felling som riflejakt på norsk hjort, vil vi få vite mer om til høsten. (Foto: Egill J. Danielsen)

Har jaktpiler samme effekt som riflekuler når vilt skal felles under jakt? Det ønsker Direktoratet for naturforvaltning (DN) å se nærmere på. 

Til høsten skal vitenskapelig forsøk med buejakt gjennomføres ved Norsk Hjortesenter på Svanøy.

– For å evaluere dette spørsmålet kreves det at vi feller storvilt, under kontrollerte forhold, med både rifle og bue. Da er det mulig å sammenligne hvilken effekt de to våpentypene har når det gjelder å avlive vilt, sier seksjonssjef Roar Skuterud i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Forsøk på Norsk Hjortesenter
Kontrollerte fellinger kan bare utføres på dyr i innhegning. Ved Norsk Hjortesenter på Svanøy er det hjort i hegn, stedet er godkjent forsøksdyravdeling og også ellers vurdert som egnet. Hjortesenteret har sagt seg villig til å gjennomføre forsøket, og det skal søkes Forsøksdyrutvalget om tillatelse. Meningen er at det skal gjøres i løpet av høsten, innen den normale jakttiden for hjort.

– Dette er et spennende prosjekt. Norsk Hjortesenter stiller seg helt åpent til hvorvidt buejakt er forsvarlig eller ikke. Vi har i utgangspunktet ingen mening om dette. Forsøket vil vil avdekke mye om hvorvidt en moderne jaktpil kan brukes som et alternativ til en riflekule, sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

Ny kunnskap viktigst
Han legger til at han tror senteret er plukket ut fordi det har de beste naturgitte vilkårene for et slikt forsøk, og fordi Norsk Hjortesenter har FoU-kompetanse på hjort.

– Vi er dessuten en helt nøytral instans i dette prosjektet. Om forsøket skulle vise at buejakt ikke er tilrådelig, så er det helt greit for Norsk Hjortesenter. Det viktigste er å bidra til å forske fram ny kunnskap, sier Solheim.

Ba om å åpne for prøvejakt
Norges Buejegerforbund, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund, fremmet i 2011 et forslag om en prøveordning med buejakt på ulike viltarter. I høringsrunden var det god oppslutning om å sette i gang et prøveprosjekt, og DN henvendte seg til Miljøverndepartementet med anmodning om å åpne for en ordning med prøvejakt over tre år.

Miljøverndepartementet ønsket vitenskapelig dokumentasjon på de dyrevelferdsmessige aspektene ved denne typen jakt. Derfor har DN nå arbeidet fram et forslag til en vitenskapelig evaluering av effekten til jaktpiler sammenlignet med ekspanderende rifleprosjektiler som anvendes ved konvensjonell jakt.

Sammenligner tid og effekt
– I forsøket ønsker vi å finne ut hvor lang tid det går fra dyret blir skutt på og til det mister bevisstheten. Det vil bli skutt både med piler og rifleprosjektiler, for så å sammenligne tiden fra treff til død, sier Skuterud.

Dette gjøres via kontrollerte fellinger i hegn, slik at effekten av begge våpentypene kan sammenlignes på en optimal måte. Fellingene må utføres som ved normal jakt for å kunne registrere dyrenes responser, slik at en sammenligning med regulære jaktfellinger er mulig.