Myndig besøk fra Brussel til Svanøy


De kom fra EUs dypeste korridorer, med det norske Mattilsynet på slep.

Mål for dagen: Å finne feil ved Norsk Hjortesenters viltslakteri. Fant de noe?

esa_p___snhGRANSKET FORHOLDENE: Luca Farina – ESA (IT), Torbjørn Lysne (Mattilsynet (MT)), Torgeir Flatebø (MT), Rune Myklatun (MT), Bente Lien (MT), Janne B. Krakhelle, ESA (NO), Cathrine Signe Svindland (MT) og Lone Fester – ESA (DK) fikk omvisning blant annet Norsk Hjortesenters viltslakteri. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Det var en spent stab ved Norsk Hjortesenter som mandag morgen tok imot en delegasjon på tre inspektører fra ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan i Brussel. Med seg hadde de fem representanter for det norske Mattilsynet.

Gårdsbestyrer Henk van der Molen og assistent Therese Wiberg hadde sammen med daglig leder Johan Trygve Solheim sett frem til å få besøk av denne ESA-delegasjonen. Dette besøket skjer nemlig på eget initiativ fra både ESA og Mattilsynet og ikke som følge av klager fra utenforstående.

– Forventer at ESA stiller krav til oss

– At de vil finne noe å sette fingeren på her hos oss er jeg ikke i tvil om, sier daglig leder Johan Trygve Solheim.

Når det gjelder dyreholdet og generelle rutiner tror han Norsk Hjortesenter er innenfor regelverket så langt man har oversikt over dette. Det han forventer de vil kritisere er noen av lokalene på Hjortesenteret som begynner å bli slitt etter mange års drift.

– Ikke det at jeg tror noen av produktene våre ikke holder mål, men regler er regler og de setter sterkt fokus på lokalene sier han.

– Krevende å følge alle regler

Anlegget på Svanøy er godkjent som viltmottak for vill hjort og slakteri for oppdrettshjort. Nedskjæringsavdelingen har bare norsk og ikke EU-godkjenning, og har et svært begrenset omfang. Dette er helt ulike regelverk å forholde seg til og gårdsbestyrer Henk van der Molen har jobbet mye med å sørge for at driften av anlegget foregår i henhold til reglene. Blant annet har han brukt det internasjonale kvalitetssikrings-systemet Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) for å evaluere de enkelte prosesstrinnene i produksjonen.

– Dette er en ”never ending story” sier Henk som sterkt føler at kravene til det å drive selv en så liten næringsmiddelvirksomhet som det vi gjør ved Norsk Hjortesenter i dag er strenge. Regelverket er omfattende og komplisert, og det er tidkrevende både å holde seg oppdatert og være sikker på at en ikke bryter noen regler.

ESA kontrollerte Norsk Hjortesenter og …

Johan Trygve Solheim gav delegasjonen en grundig orientering om Svanøy og Norsk Hjortesenter. Videre hjorteressursens omfang i vår tid, og omsetning av hjortekjøtt i Norge – både vill hjort og hjort fra oppdrett. Deretter var det tid til befaring i anleggene for fangst og håndtering og videre nærkontakt med dyra på gården.

– Dåhjortene er litt sky, mens hjortene våre kommer for å hilse på dere, kunne Therese Wiberg forklare. Ikke lenge etter fikk delegasjonen også se med egne øyne og oppleve hjort som aktivt søker kontakt med publikum. Etter befaringene utendørs var det tid for befaring i selve slakteriet med tilhørende fasiliteter, og deretter gjennomgang av all dokumentasjon. Her fant inspektørene ikke uventet noen momenter for videre diskusjon, men hovedinntrykket var positivt. Det er slik at regelverket åpner for differensiering i forhold til omfang av virksomheten.

… ESA kontrollerte også Mattilsynet

Svanøy er bare et av mange stoppesteder for ESA denne høsten. Etter endt rundreise vil det bli skrevet en rapport, men der enkeltaktørene som er besøkt ikke vil bli nevnt. ESA oppgave er nemlig først og fremst å overvåke om norsk myndigheter, her representert ved Mattilsynet, følger regelverket og oppfyller sin rolle med å gi godkjenninger og kontrollere næringsmiddelvirksomheter som på Svanøy.

– ESA besøkte mer enn ti viltslakterier på sin runde i Norge denne gangen. Funnene vil bli brukt i en rapport som skal evaluere Mattilsynets innsats som kontrollorgan, og ikke den enkelte produksjonsbedriften. Så vi får ikke nødvendigvis vite hva de mener om konkrete saker på Hjortesenteret. Men i generelle vendinger sa de tydelig at de likte seg svært godt under oppholdet på svanøy, sier Rune Myklatun i Mattilsynet i Sunnfjord og Ytre Sogn.

Fakta om ESA:

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. Dets hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EØS EFTA-statene: Norge, Island og Liechtenstein.

ESAs hovedoppgaver består i implementerings- og håndhevingskontroll av EØS EFTA-statene. Implementeringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som er inkorporert i EØS-avtalen ved beslutning av the EEA Joint Commitee, blir korrekt implementert i nasjonal lovgivning. Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen. Slik kontroll skjer ofte som følge av klager fra utenforstående eller på eget initiativ.

ESA er representert av et kollegium, bestående av en representant fra hver av EØS EFTA-statene. President siden 1. juli 2011 er Oda Helen Sletnes, som kom fra stillingen som ambassadør ved Norges delegasjon til EU i Brussel.[1] Kollegiet har ansvar for blant annet beslutningene om å lukke saker, åpne saker ved å sende «letter of formal notice», sende «reasoned opinion» og å stevne medlemslandene for EFTA-domstolen.

ESAs øvrige personell jobber i tre avdelinger: Internal Market Affairs Directorate (med ansvar for det indre marked), Competetition & State Aid Directorate (med ansvar for konkurranse og statsstøtte) og Legal & Executive Affairs (med ansvar for saksbehandlingen for EFTA-domstolen samt et veiledende juridisk ansvar). I tillegg finnes en administrativ avdeling. Totalt antall ansatte, utenom kollegiet, var i oktober 2008  68 personer som representerer 16 forskjellige nasjonaliteter.