Kurs i feltkontroll av hjortevilt

AUTORISASJON: Som feltkontrollør får du ditt eget id-kort og rett til å feltgodkjenne kjøtt av hjortevilt for salg. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Kurs i feltkontroll av hjortevilt vil halde fram. Kursa går i regi av Norsk Hjortesenter, og set jegerar og jaktvald i stand til å selje kjøt av hjortevilt til lokal detaljist (restaurantar og butikkar) og privatpersonar.

Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI), som gjer at vi kan halde kurs fortrinnsvis i vestlandsfylka. To tilsette ved Hjortesenteret er godkjende kurshaldarar, og totalt er det uteksaminering omlag 1000 feltkontrollørar.

– Pågangen er god, og interesserte som vil ha kurs til sine nærområde må gjerne ta kontakt. Då står dei øvst på lista når kursdatoane blir klare, seier dagleg leiar Johan Trygve Solheim.

Feltkontrollør-kurset er i utgangspunktet eit dagskurs beståande av kun teori, basert på ein omforeint bransjestandard Mattilsynet har gitt si tilslutning til. Men Norsk Hjortesenter har utvida kurset med ein praktisk del, og søker å legge framtidige kurs opp mot kurs i slakting og partering.

– Vi vil tilby minst ein ekstra dag der kursdeltakarane får prøve seg på slakting og partering, for å styrkje fokuset på dei viktige hygieneprinsippa som må ligge i botn for å oppnå eit kvalitetsmessig godt produkt, seier Solheim.

Oppgåva med feltkontrollør-kurs blir eit stort løft for Norsk Hjortesenter i åra som kjem.

– Det finst om lag 5000 valdsansvarlege i vestlandsfylka. Målet må vere at alle vald innan få år skal ha ein godkjent feltkontrollør i sine rekkjer, seier Johan Trygve Solheim, som peikar på at kursa også har ein annan viktig funksjon:

– Dette vil gjere det flotte hjortekjøtet tilgjengeleg for langt fleire enn i dag, seier Solheim.

Etter fleire år med gjennomføring av kurset i Midt-Norge er tilbakemeldingane gode. Flere viltmottak som Norsk Hjortesenter har kontakt med, konstaterer at kvaliteten på slakta dei får inn har betra seg allereie i første jaktsesong, og at prosentandelen av avviste viltslakt på grunn av dårleg hygiene og slaktepraksis har gått ned.

Ønskjer du meir informasjon om feltkontrollørkurset eller vil førehandsmelde kursinteresse, ta kontakt med Norsk Hjortesenter på hjort@hjortesenteret.no

FAKTA FELTKONTROLLØRORDNINGA

  • Med virkning fra 1. mars 2010 ble den nye matlova med tilhøyrande forskrifter for norsk matomsetning innført. Også omtalt som Hygienepakken. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Norges Skogeigarforbund (NSF) utarbeidde ein bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøt basert på dei nye krava. Den utarbeidde standarden har fått Mattilsynet si tilslutning.
  • Ein kursa og godkjend feltkontrollør får retten til å kvalitetsgodkjenne og attestere jaktlaget sitt viltkjøt, slik at dette kan seljast og omsetjast til lokale detaljistar.
  • For å ta kurset må ein jeger ha minst fem års jakterfaring og ha slakta minst 20 hjortevilt.
  • På kurset får ein kunnskap om lovverk, administrative reglar, hygiene, kva som påverkar kjøtkvalitet, miljøforureining og mykje meir.

 

FØREDRAG FRÅ FELTKONTROLLØRKURS OPPDATERT 03.11.2015:

Bakgrunn og formål med kurset

Regelverket

Ante og Post Mortem

Sjukdomar hos hjortevilt i Norge

Hygiene og mikrobiologi

Praktisk kjøthygiene og kjøthandtering

Kjøttkvalitet

Eldre skader på hjortevilt

Miljøgifter

Gjennomgang bransjestandard og rutiner ved feltkontroll

 

VIKTIGE DOKUMENTER:

Kompendium fra Mattilsynet

Bransjestandard

Sjekkliste

Samleskjema