Hjorteforvaltningshandbok

Miljødirektoratet har over tid etterlyst et nettbasert verktøy for lett tilgang til informasjon om «best practice» innenfor forvaltning av hjorteviltet. I samarbeid med flere organisasjoner og fagpersoner har Norsk Hjortesenter utarbeid det første kapitel i «Handbok i hjorteforvaltning»;

Kapittel 1 – Arealbrukskonflikter

Kapittel 2 – Kommunale målsetnader 

De påfølgende kapitler pubiseres fortløpende på denne siden, og vi mottar gjerne kommentarer. Både på det som er publisert, og med innspill til behov for annen tematikk enn nedenunder skissert. 

Kapittel 3 – Bestandplanområde (planlagt ferdig 2015/2016)

Tema: Korleis innpasse bestandsplanen med kommunale målsetnader? Kva er gode målsetnader for bestandsplanar? Fordeling av fellingsløyver? Evaluere målsetnader: korleis bruke dataseriene på bestandsplannivå? Vedtekter: kva er essensielt?

Kapittel 4 – Bruk av dataserier (planlagt ferdig 2016)

Tema: Sett-hjort, Fellingstal, Vårteljing, Alders- og bestandsdata, Slaktevekter, Beiteregistreringar

Kapittel 5 – Avskytingsstrategiar (planlagt ferdig 2016)

Tema: Kva er ein avskytingsstrategi? Utgangspunktet avgjer strategien, Konkrete dømer gitt ulike utgangspunkt

Send gjerne en e-post med dine kommentater og kreative innspill til prosjektleder Stein Joar Helgland.

Til alle med interesse for forvaltning av hjort spesielt, og annet hjortevilt generelt, anbefaler Norsk Hjortesenter følgende litteratur på området:

Boka «Målrettet hjorteforvaltning» – 2002

Norsk Hjortesenter har også utarbeidd ei Hjorteforvaltningsbok (2002) som fungerer alene eller som del av studieringarbeid knytt til hjorteforvaltning. Prosjektet var i samarbeid med og på oppdrag frå Norges Skogeierforbund.

Boka «Behavior and management of european ungulates» – 2014

Redaktørene Rory Putman og Marco Apollonio har fått med seg fagfolk fra hele Europa og belyser mange av de utfordringer som knytter seg til forvaltning av blant annet hjorteviltet. Generelt er bestandene av flere arter av hjortevilt økende i store deler av Europa, og her drøftes ulike akspekter ved forvaltningens effekt på økologi, adferd og velferd for denne dyregruppen.

Bøkene kan bestilles ved å klikke tittelen på boka eller her!