HJORT TIL TUSEN – landets største arena for hjorteforvaltningen

HJORT TIL TUSEN er Norsk Hjortesenters årlige fagseminar om forvaltning, jakt og kjøttbehandling. Her samles alle med interess for utvikling av hjorten som ressurs.

Nedenfor finner du foredragene tidligere seminar.

Foredragene fra seminar i Bergen Flesland august 2014, Hjort 2014:

NB! Husk å sende gruppearbeidene til hjort@hjortesenteret.no eller johan@svanoy.com Så langt har vi bare mottatt notatet fra gruppe 1 

Program Hjort 2014

Omtale foredragsholdere

Velkommen

Hjorteviltet i offentleg planlegging ved Karianne Thøger-Andresen og Kari Bjørneraas

Hjorten sin arealbruk: noko å lære frå villrein- og elgforvaltning ved Tor Punsvik

Hjort i vegen ved Erling Meisingset

Kreativ nyskaping basert på hjorteressursen ved Johan Trygve Solheim

Workshop næringsutvikling ved alle

Hjorten som matoppleving ved Frode Alræk og Gunnar Nagell Dahl

”Meir hjort i elgnedgang” ved Magnus Frøyen

Kan betra organisering løyse arealbrukskonfliktar ved Arve Aarhus

Presentasjon av handbokprosjektet med fokus på arealbrukskonfliktar ved Magnus Frøyen

Presentasjon av eit spanande næringsutviklingsprosjekt ved Arve Aarhus 

Oppsummering

Foredrag fra seminar i Bergen Flesland august 2013, Hjort 2013:

Bestandssvinger i tid og rom, Johan Trygve Solheim

Sett hjort og settogskutt.no, Kari Bjørnerås

Stoda i hjortebestanden, Vebjørn Veiberg

Har vi for mye hjort, Stein Joar Hegland

Praktisk bruk av Sett hjort i hjorteforvaltninga, Magnus Frøyen

Rollefordeling : Har grunneier teke ansvar for si rolle, Torstein Storås

Hjorten sin arealbruk, Erling Meisingset

Prosjekt «Forvaltning av hjortebestanden 2013 – 2017», Joar Helgheim

Organisering av jakt gjennom jordskifte, Vidar Bergtun

Korleis bli best på forvaltning av hjort, Torstein Storås


Foredragene fra Hjorteseminar i Florø august 2012, Hjort 2012, samt oppsummering av styrker og svakheter i forvaltningen, slik det fremkom i gruppearbeidene:

Johan Trygve Solheims åpningsforedrag

Arve Aarhus om den nye Hjorteviltforskriften

Arve Aarhus om bestandsplaner

Vebjørn Veiberg om jakta og veien til ønsket bestandsmål

Oppsummerinig av gruppearbeidet: Styrker og svakheter i forvaltningen