Forskning

Forsking ved Norsk Hjortesenter

Forskingssjef er Stein Joar Hegland, ta kontakt på telefon 415 01 553 eller epost stein.joar@svanoy.com  eller hjort@svanoy.com

Norsk Hjortesenter si rolle i forsking
Vi skal skape ein aktiv kunnskapsarena for hjort spesielt og hjortevilt generelt. Vi vil:

 • vera ein aktiv samarbeidspartnar for forskingsaktørar
 • bidra til at forvaltningsaktørar har tilgang til forskingsbasert kunnskap
 • skape møteplassar for aktørane innan forsking og utvikling
 • drive tilrettelegging for forsking og utviklingsarbeid ved å ha gode fasilitetar og kompetanse for å kunne støtte opp om små og store prosjekt

Våre fokusområde
Vi har spesiell kompetanse og fokus på følgjande område:

 • Utvikling av hjorteviltforvaltninga
 • Hjorteressursen: mat, jakt og reiseliv
 • Ny kunnskap om biologi og økologi
 • Hjorteoppdrett: avl, næring og dyrevelferd

Våre forskingsfasilitetar
Norsk Hjortesenter har mange fasilitetar som kan nyttast til FoU-verksemd. Her er eit utval av våre fasilitetar på Svanøy (klikk her for å sjå bilete):

 • Hjort og dåhjort i innhegningar av ulik storleik
 • Handteringsanlegg for levande dyr
 • Godkjent forsøksdyrstasjon
 • Fôringsstasjonar ute og inne
 • Slakteanlegg
 • Vegetasjonshegn (10 × 10 m ”exclosures”)
 • Seminar-, kontor- og overnattingsfasilitetar
 • …..og mykje meir!

Norsk Hjortesenter sin forskingsaktivitet:

EcoDynDeer: Økologiske effektar av hjortebeiting (2011-2015)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane (stipendiat Marte Lilleeng, Professor Knut Rydgren, Dr. Tarald Seldal) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (Professor Stein Moe). Finansiert av Norges Forskingsråd og Miljødirektoratet.
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider  

Publikasjoner:
Hegland, S.J., Lilleeng, M.S. & Moe, S.R. (2013) Old-growth forest floor richness increases with red deer herbivory intensity. Forest Ecology and Management, 310, 267-274.

Hegland, S.J. & Rydgren, K. 2010. Hjortebeiting bra for biologisk mangfald? Hjorteviltet 20: 68-69

Hegland, S.J., Lilleeng, M. & Moe, S. 2013. Hjorten aukar planterikdommen i blåbærbarskog, Hjorteviltet 23

Hegland, S.J. & Rydgren, K. 2010 Økologiske effektar av hjortebeiting: statusrapport frå Svanøy-prosjektet. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-40.

Hjort og veg i Sogn og Fjordane (2011-2014)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider 

Publikasjoner:
Hegland, S.J. 2012 Høgrisikostrekningar for hjortepåkøyrsler langs riksvegnettet i Sogn og Fjordane: rangering, tiltak og prioritering Norsk Hjortesenter Fagrapport 1- 33.
På oppdrag frå Statens Vegvesen

Hegland, S. J. & Hamre, L. N. 2014. Hjort og veg i Sogn og Fjordane: Evaluering av årsaker til hjortepåkøyrsler og avbøtande tiltak langs riksvegnettet i Sogn og Fjordane. Norsk Hjortesenter Fagrapport 1/14: 1-39. 

Praktisk (digital) handbok i hjorteforvaltning (2013-2015)
Utviklingsprosjekt samarbeid med NINA og Bioforsk, finansiert av ulike viltfond med start november 2013.

Status og utfordringar for hjorteforvaltninga på Vestlandet (2009-2011)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider

Publikasjonar:
Hegland, S.J. 2012 Kommunal hjorteviltforvalting i Hordaland: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport1-31.

Hegland, S.J. 2011. Kommunal hjorteviltforvaltning i Sogn & Fjordane: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-33.

Hegland, S.J. 2009 Kommunal hjorteviltforvaltning i Møre og Romsdal: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-27.

Hegland, SJ. 2010. Utfordringar i kommunal hjorteviltforvaltning. Hjorteviltet 20: 73-75
Finansiert av regionale viltfond.

Beitetilbod og beitetrykk i Stryn kommune (2012)
I samarbeid med Utmarksressurs AS
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider

Publikasjonar:
Hegland, S.J. & Aabrekk, O.R. 2012. Kartlegging av beitetilbod og beitetrykk av hjort i Stryn kommune. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-30
Finansiert av kommunalt viltfond

Hjorteviltforvaltning: Hvordan forvalte store beitedyr – Tre scenarier (2007-2009)
Publikasjonar:

Andersen, R., Fagerheim, W. 1. og Solheim, J. T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. – NINA Temahefte 40. 92 s.

På oppdrag frå Direktoratet for Naturforvaltning (no Miljødirektoratet), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, ein del av arbeidet med Hjorteviltstrategien som hjortesentert også bidro direkte til.